Публічний договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Редакція 2.0 від 16 травня 2018 г.

Текст Оферти, зазначений нижче, адресований будь-якій особі, далі "Користувач", і є офіційною публічною пропозицією власника онлайн проекту Learnmarine, який далі іменується "Оператор". Цей договір є відкритим і відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Користувачів. При цьому Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Пропозиції.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Реєстрація на сайті Learnmarine.com безкоштовна.

1.2. Сайт є об'єктом авторського права і охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Всі авторські майнові права на Сайт належать Оператору. Позначення «Learnmarine» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідного дозволу.

1.3. Вміст усіх сторінок цього веб-сайту належить Оператору на праві власності. Якщо Користувач хоче відтворити будь-який матеріал з цього сайту, він повинен зв'язатися з Оператором.

1.4. "Користувач" та "Оператор", надалі іменуються "Сторони", укладають Договір Оферти про надання послуг відповідно до чинного законодавства України, що регулює порядок надання послуг та зобов'язань, що виникають у зв'язку з цим між Оператором та Користувачем.

1.5. Договір Оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Користувачів незалежно від статусу. При повній згоді з даним Договором Коритсувач приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього Договору.

1.6. Електронна пошта є невід'ємною частиною Інтернет-послуг. Користувач погоджується, що Оператор може повідомити Користувача про оновлення в онлайн службах та про зміни в цих умовах або надавати будь-яку іншу інформацію або повідомлення, що стосуються онлайнових послуг, Користувачеві, або Користувачам Користувача за допомогою електронної пошти на адресу надану Користувачем під час замовлення онлайнових послуг, або під час створення облікових записів для входу в бібліотеку Користувача.

1.7. Права Користувача на використання послуг описаних цією Офертою є особистими для Користувача. Користувач не може продавати або будь-яким іншим чином відчуджувати дані послуги будь-якій третій стороні без письмового дозволу Оператора. Будь-яка спроба зробити це є порушенням цього положення.

1.8. Авторське право на всі компоненти онлайн послуг, крім тих компонентів, які ліцензовані з третіми сторонами, зберігається виключно за Оператором. Щоб уникнути сумнівів, ніщо в цій Оферті не повинно тлумачитися як передача будь-яких прав інтелектуальної власності, будь-якого програмного забезпечення та / або даних, від Оператора будь-які сторонні особі Користувача.

1.9. Користувач погоджується не копіювати будь-яке програмне забезпечення Оператора, не намагатися будь-яким способом отримати доступ до вихідного коду, або змінювати, або намагатися змінити будь-яку частину онлайн послуг. Користувач також погоджується не використовувати контент, програмне забезпечення чи дані, що відтворюють будь-яку частину онлайн послуг, не копіювати дані, не робити скріншоти, та не намагатись запустити дані послуги через інші програми. Користувач може зберігати в друкованій копії та роздруковувати на друкованому вигляді будь-який розбірливий вміст будь-яких онлайн послуг для особистого використання Користувачем. Всі інші копіювання та друк, включаючи, але не обмежуючись фотокопіюванням заборонені.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є "Інтернет-послуги" - це компоненти, які в цілому включають продукти, доступні на сайті Learnmarine.com. Нижче приведені умови, за якими Оператор надає Інтернет-послуги, і які застосовуються до використання Користувачем будь-якого з онлайн послуг час від часу.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Оператор зобов’язується надати Користувачу оплачені ним Послуги, а Користувач зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Після 100% оплати Оператор відкриває доступ до придбаних продуктів у бібліотеці Користувача на сайті Learnmarine.com/library. Користувач несе відповідальність за те, щоб ніяка інша особа, крім самого Користувача, не використовувала обліковий запис для доступу до відповідних компонентів.

2.4. Оператор таким чином надає Користувачеві право на доступ та використання Інтернет-послуг через Learnmarine.com на умовах цієї Оферти. За умови дотримання умов цієї Оферти, Оператор застосовує розумні зусилля аби:

2.4.1. забезпечити нормальну роботу компонентів онлайн послуг відповідно до опису функцій та функціональних можливостей компонентів на веб-сайтах Оператора;

2.4.2. полегшити Користувачеві доступ та користування компонентами онлайн послуг.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ДОСТАВКА

3.1. Використання продуктів передбачається за плату, розмір якої встановлюється Оператором та опублікований на сайті Learnmarine.com.

3.2. Вартість послуг, наданих згідно з цією Офертою під час її прийняття, визначається Оператором та відображається для кожного продукту окремо.

3.3. Надання Послуги Користувачеві згідно з цією Офертою, здійснюється на основі повної оплати.

3.4. Всі платежі здійснюються в режимі онлайн за допомогою пропонованої платіжної системи. Оператор не збирає та не зберігає жодної інформації, пов'язаної з фактичним платником, крім номера квитанції та зареєстрованих даних Користувача, які виключно слугують для відкриття доступу до придбаних продуктів.

3.5. Оператор може запропонувати додаткові послуги, плата за які стягується окремо.

3.6. Додаткові послуги можуть надаватися Користувачеві лише за його згодою.

3.7. Оператор залишає за собою право змінювати вартість продукції з обов'язковим попереднім повідомленням Користувача через веб-сайт або електронною поштою принаймні за 10 робочих днів до набрання чинності змінами.

3.8. Продукти Оператора постачаються як завантажуванні файли або онлайн-інтерактивні ресурси. Продукти стають доступними в бібліотеці Користувача Learnmarine.com/library після здійснення платежу.

3.9. Фізична доставка продуктів відсутня.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач зобов'язується:

4.1.1. Не використовувати будь-який компонент онлайн послуг для розміщення матеріалу, який є незаконним, нецензурним, обманливим, богохульним або будь-яким чином образливим, або непристойним. Користувач погоджується, що Оператор має виключне право визначати, чи матеріал є образливим, непристойним чи неприйнятним.

4.1.2. Дотримуватися авторських прав та законів про інтелектуальну власність та не розміщувати матеріали, які порушують такі права будь-якої третьої особи. Користувач погоджується не розміщувати матеріали, які навмисно або ненавмисно порушують законодавство будь-якої країни.

4.1.3. Використовувати сайт лише для цілей, які не суперечать чинному законодавству України.

4.1.4. Не публікувати інформацію, яка підлягає державним обмеженням на веб-сайті оператора. Це зобов'язання залишається чинним навіть після припинення дії цієї Оферти.

4.1.5. Регулярно ознайомлюватися з офіційною інформацією Оператора щодо надання послуг, а також щодо регулювання відносин між Оператором та Користувачем, опублікованими на веб-сайті Оператора.

4.1.6. Реєструючись у будь-який інтернет-службі Оператора, Користувач гарантує, що:

Користувач є дієздатною повнолітньою фізичною особою;

Користувач надає правдиву, точну та повну інформацію про себе в реєстраційній формі;

Користувач буде своєчасно оновлювати свою реєстраційну інформацію.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Вимагати від Оператора надавати послуги відповідно до умов цієї Оферти.

4.2.2. Повідомляти Оператору вимоги та побажання щодо якості наданих послуг.

4.2.3. Отримувати своєчасні консультації, необхідні для користування послугами.

4.2.4. Припинити дію цієї Оферти в односторонньому порядку в будь-який час.

4.3 Оператор зобов'язаний:

4.3.1. Надати Користувачеві послуги, відповідно до умов та вимог, викладених у цій Оферті, та відповідно до законодавства України.

4.3.2. Не розголошувати та не використовувати інформацію, що стосується діяльності Користувача, яка стала йому відома під час виконання цієї Оферти, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4.4. Оператор має право:

4.4.1. Оператор може припинити використання Користувачем будь-якої онлайн послуги та закрити всі реєстраційні облікові записи, створені Користувачем негайно, без попередження та без компенсації в наступних випадках:

4.4.1.1. якщо Користувач суттєво порушив умови цієї Оферти та не в змозі виправити такі порушення протягом 7 днів з дати отримання повідомлення електронною поштою чи в письмовій формі від Оператора, з вказанням порушення та вимог до його виправлення;

4.4.1.2. якщо Користувач вимагає закриття свого облікового запису;

4.4.1.3. якщо Користувач має обліковий запис, до якого він не може відновити доступ.

4.4.2. Оператор може на власний розсуд припинити використання Користувачем будь-якої онлайн послуги та закрити всі реєстраційні облікові записи, створені Користувачем, повідомляючи його не менш ніж за 30 днів.

4.4.3. Оператор залишає за собою право, але не зобов'язаний оновлювати та змінювати вміст послуг час від часу, і будь-які такі зміни будуть розміщені на веб-сайті Оператора або будуть повідомлені Користувачеві електронною поштою за вибором Оператора. Продовжуючи використовувати послуги після будь-якої такої модифікації та повідомлення, Користувач вважається таким, що погоджується з модифікаціями.

4.4.4. Оператор залишає за собою право змінювати вартість продукції з обов'язковим попереднім повідомленням Користувача через веб-сайт або електроною поштою.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це викликано обставинами непереборної сили, які Сторони не могли знати заздалегідь, чи не могли їх передбачити.

5.2. Такі обставини включають в себе: пожежі, повені, землетруси, цунамі, торнадо, урагани, тайфуни, зсуви, селі, снігові лавини, виверження вулканів та інші стихійні лиха, війни, революції, перевороти, страйки, диверсії і терористичні акти, крадіжки, грабежі, транспортні аварії, несправності систем енергопостачання та зв'язку, зміни в законодавстві, дії державних органів та їх посадових осіб.

5.3. Сторона, яка дізналася про виникнення таких обставин, повинна не пізніше 5 (п'яти) робочих днів сповістити про них письмово іншу сторону.

5.4. Реалізація цієї Оферти, повністю або частково, припиняється протягом дії таких умов. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше трьох місяців, ця Оферта вважається припиненою.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ДАНИХ

6.1. З метою виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р. Користувач погоджується на обробку Оператором персональних даних Користувача.

6.2. Оператор зобов'язується захищати конфіденційність тих, хто користується його веб-сайтом. Будь-яка персональна інформація, надана Користувачем, використовується лише для надання  послуги. Будь-яка особиста інформація не предається третім особам, окрім партнерів компанії Learnmarine, щоб надавати продукт або покращити сервіс для клієнтів.

6.3. Положення  про захист даних застосовується до всіх даних, введених Користувачами. Це також стосується записів про прогрес, створених програмами Learnmarine які зберігаються в системі.

6.4. Інформація про Користувачів, які введені в програми Оператора, доступна для будь-якого Користувача з відповідним доступом. Користувачі можуть бачити лише власні дані. Доступ для наставника обмежується лише даними про учнів у їхній власній групі. Адміністратор облікового запису може бачити всі дані для цього облікового запису.

6.5. Всі дані доступні для обмеженого персоналу Оператора для виконання безпосередньо функцій платформи. Оператор не дозволяє стороннім особам безпосередньо звертатися до бази даних. Оператор залишає за собою право надати інформацію про використання програм потенційним клієнтам та науковцям лише після того, як всі особисті дані будуть скриті.

6.6. Комерційні та біометричні дані не підлягають зберіганню. Будь-який клієнт, який бажає корегувати дані, може зробити це, звернувшись до Оператора.

6.7. Якщо Користувач видаляється з системи, всі записи, що відносяться до нього, автоматично видаляються.

6.8. Оператор зобов'язується захищати конфіденційність тих, хто використовує  веб-сайт. Оператор повинен застосовувати належні зусилля, щоб відповідати політиці при зборі та обробці персональних даних Користувача.

6.9. Цей веб-сайт використовує файли cookie для зберігання тимчасового ідентифікатора, який дозволяє користатися послугами (також це називається ідентифікатором сеансу). Він не використовується для відстеження інформації та взагалі не містить особисту інформацію.

7. ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ,ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7.1. Оферта вважається прийнятою та набуває чинності з моменту реєстрації Користувача на сайті Learnmarine.com.

7.2. Оферта має невизначений термін дії, за умови, що Користувач послуг Оператора сплачує обумовлені внески своєчасно та в повному об’ємі.

7.3. Оператор має право в односторонньому порядку змінити умови цієї Оферти. Зміни до Оферти набирають чинності через десять днів після того, як вони опубліковані на веб-сайті Оператора, якщо Користувач не направив свої мотивовані заперечення щодо зміни умов Оферти.У цьому випадку поправки до Оферти набирають чинності після того, як сторони вирішать спірні питання.

7.4. У разі неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних із зміною умов цієї Оферти, Оператор має право розірвати Договір та припинити надання послуг.

7.5. Користувач має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від послуг Оператора.

7.6. У випадку дострокового припинення дії цієї Оферти з ініціативи Користувача сума перерахованих ним коштів не повертається. Оператор має право запропонувати Користувачеві інші послуги на залишкову суму.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВІДШКОДУВАННЯ

8.1. Послуги надаються "як є", без будь-яких гарантій, що вони відповідають вимогам Користувача. Оператор не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту.

8.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Оператор ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, в тому числі, в разі якщо Оператор був повідомлений про можливість заподіяння збитків.

8.3. Оператор не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм, що виникли незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

8.4. У разі здійснення Користувачем дій передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Оператор залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

8.5. Вартість завантажуванних продуктів та продуктів, які постійно доступні в особистій бібліотеці Користувача, Learnmarine.com/library НЕ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ.

8.6. Клієнтам пропонується перевіряти, що послуги відповідають їх вимогам безпосередньо до підтвердження платежу.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Користувач погоджується компенсувати Оператору будь-яку шкоду та витрати стосовно претензії будь-якої третьої сторони, що випливають з вмісту, розміщеного в будь-якому компоненті послуг Користувачем або будь-якою особою, яка використовує обліковий запис Користувача.

9.2. Користувач погоджується, що буде використовувати Онлайн-послуги виключно для навчальних цілей і що не буде отримувати плату за використання будь-якого компонента для будь-якої іншої особи.

9.3. Користувач погоджується, що Оператор не зобов'язаний створювати оновлення або, якщо вони створені, робити їх доступними.

9.4. Користувач погоджується, що Оператор може користуватися будь-якими пропозиціями щодо покращення обслуговування, які Користувач надає, без будь-яких зобов'язань щодо винагороди або компенсації Користувачеві.

9.5. Користувач погоджується, що Оператор може вибирати показ реклами на будь-якій частині веб-сайту Оператора або на будь-якому іншому веб-сайті Оператора.

9.6. Користувач погоджується, що використання Інтернет-послуг передбачає встановлення змінних сеансів та використання локальної пам'яті флеш-плеєра на комп'ютері, що використовується для доступу до онлайнових послуг.

9.7. Онлайн-сервіси можуть містити посилання на сторонні веб-сайти. Використання зовнішнього гіпертекстового посилання означає, що Користувач залишає Інтернет-служби, і Оператор не несе відповідальності та не дає жодних гарантій щодо пов'язаних сайтів. Оператор не гарантує постійної доступності цих сайтів або їх вмісту протягом будь-якого періоду часу.

9.8. Доступ до облікового запису Користувача здійснюється за іменем Користувача та паролем. Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, що відбуваються в обліковому записі Користувача. Користувач погоджується захищати таємницю пароля Користувача та забезпечити належний вихід з облікового запису в кінці кожного сеансу.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір являє собою повну домовленість між Оператором і Користувачем. Оператор не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмету Договору, за винятком прямо зазначених у Договорі, та за винятком коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Оператором і Користувачем.

10.2. Умови цього Договору регулюються законодавством України. Будь-які спори, що виникають в процесі виконання Договору, вирішуються за взаємною згодою Сторін. Якщо такої згоди не може бути досягнуто, Сторони мають право звернутися для вирішення спору до суду згідно предметної та територіальної підсудності. При цьому Оператор має право застосовувати засоби судового захисту в будь-якій юрисдикції.

10.3. Цей Договір містить повний обсяг домовленостей сторін щодо Послуг, що надаються Оператором.

10.4. Якщо Оператор не використовує свої права захисту при будь-якому порушенні, це не означає його відмови від таких прав при будь-якому наступному порушенні.

10.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10.6. Після Акцепту умов Оферти даного Договору всі попередні Договори про надання послуг, укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

LearnmarineTM

ФОП Піпченко Олександр Дмитрович

ІПН 3108917812

65000, Україна, м. Одеса

E-mail: info@learnmarine.com

Тел: + +380 99 650 49 05

Our courses

Tanker Vetting (including OCIMF's SIRE 2.0)

Vessel Food Sanitation System

Crowd Management

Crisis Management & Human Behavior

Blog

Confidential Human Factors Incident Reporting Programme (CHIRP)

Confidential Human Factors Incident Reporting Programme (CHIRP)

What can be more valuable than learning from experience? Sadly but true, but learning from mistakes or incidents.  Incidents make us rethink our day-to-day practices, get out of our...

26 September 2022
333 views
Maritime Safety Guide

Maritime Safety Guide

Nearly all world industries rely heavily on maritime shipping. Former Secretary-General of the United Nations Ban Ki‑moon once quipped, “Maritime transport is the backbone of global trade...

22 April 2022
728 views
Sharing knowledge of Marine Engineering

Sharing knowledge of Marine Engineering

Dear marine engineers, electro-technical officers, and cadets of mentioned specialties. With the purpose of knowledge sharing in the field of marine electrical equipment, electronic and control...

19 November 2019
3182 views